Rekrutacja
Młodzieżowe
Gimnazjum
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Statut

STATUT MŁODZIEŻOWEGO GIMNAZJUM W SŁUPSKU

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I. Przepisy definiujące:

1. Podstawę prawną statutu Młodzieżowego Gimnazjum Słupsku w Słupsku stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, z późniejszymi zmianami.

2.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a. Szkole – należy przez to rozumieć Młodzieżowe Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3,

b. Statucie – należy przez to rozumieć statut Młodzieżowego Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3,

c. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

d. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców należy przez to rozumieć organy działające w Młodzieżowym Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3,

e. Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Młodzieżowego Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3 oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,

f. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Młodzieżowym Gimnazjum przy ul. Dunikowskiego 3,

g. Organie prowadzącym Młodzieżowe Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3 – należy przez to rozumieć osoby: Wojciecha Sorokę,

h. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Młodzieżowym Gimnazjum w Słupsku przy

    ul. Dunikowskiego 3 – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

II. Podstawowe informacje o Szkole:

1.Szkoła nosi nazwę Młodzieżowe Gimnazjum w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3.

2.Gimnazjum prowadzi także klasy przysposabiające do zawodu.

3.Siedziba Szkoły znajduje się w Słupsku przy

    ul. Dunikowskiego 3.

4.Obwód szkoły: Szkoła jest bez obwodową.

5.Organem prowadzącym Szkołę jest:

– Wojciech Soroka, zam. ul. Wileńska 12A/5, 76-200 Słupsk,

6.Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANY SZKOŁY

 

Organami Szkoły są:

1.Dyrektor Szkoły,

2.Rada Pedagogiczna,

3.Rada Rodziców,

4.Samorząd Uczniowski.

 

Ad. 1

Dyrektor Szkoły:

 

1.Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły,

2.Jest kierownikiem zakładu pracy, posiadającym kompetencje zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi,

3.Jest mianowany przez organ prowadzący,

4.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

5.Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole

6.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

7.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8.Przyznaje nagrody Dyrektora Szkoły oraz wnioskuje o przyznanie innych nagród i odznaczeń (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej),

9.Określa zakres czynności poszczególnym nauczycielom i pracownikom Szkoły,

10.Wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli ta jest niezgodna z prawem, a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę, który uchyla uchwałę w razie niezgodności z przepisami prawa,

11.Ustala liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

12.W zależności od potrzeb, może powołać stałą lub tymczasową komisję do rozpatrzenia danego problemu, związanego z działalnością szkoły.

 

Ad. 2

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkolnym powołanym do

rozpatrywania, oceniania, rozstrzygania spraw związanych z całokształtem

statutowej działalności Szkoły, a zwłaszcza związanej z nauczaniem,

wychowaniem i działalnością opiekuńczą:

1.Zatwierdza w drodze uchwały program wychowawczy Szkoły, program profilaktyczny Szkoły, Szkolny Zestaw Programów i Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiące po zatwierdzeniu załączniki do niniejszego statutu,

2.Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3.Zatwierdza oceny z zachowania ucznia ustalone przez wychowawców,

Opiniuje organizację pracy Szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

Opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia,

4.Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5.Przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian,

6.Może powołać stałą lub tymczasową komisję do rozpatrzenia konkretnych spraw,

7.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w przypadku równej ilości głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

8.Sposób głosowania ustala Rada Pedagogiczna,

9.Każdy nauczyciel jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Ad. 3

Rada Rodziców

 

1.Rada rodziców wybierana jest spośród przedstawicieli Rad Klasowych wszystkich klas w szkole,

2.    Zasady wyboru rodziców do RR określa regulamin do Rady Rodziców

  1. RR ustala regulamin swojej działalności,
  2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego Rady i jego zastępcę,
  3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,
  4. Przewodniczący lub jego zastępca składa sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przynajmniej 2 razy w roku,
  5. RR może występować do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły

Ad. 4

Samorząd Uczniowski

 

  1. zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Szkoły,
  2. zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym,
  3. może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych.

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1.   Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w
zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i
wyznaniowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk
pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z
Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ 20 listopada 1989r., a tym samym:

a)     umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

b)            kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

c)     sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły/, zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

d)     pomaga każdemu uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego szczególnych uzdolnień i zainteresowań,

e)     umożliwia ujawnianie możliwości i inicjatyw uczniów, kształtuje umiejętności aktywnego, indywidualnego i zespołowego działania uczniów tak, aby okres pobytu w szkole przygotowywał ich do realizacji odpowiedzialnych zadań i obowiązków człowieka dorosłego,

f)       tworzy warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia, by wykorzystać tkwiące w nim możliwości, wzmocnić wiarę we własne siły, wzmóc poczucie bezpieczeństwa; stwarza warunki wzajemnego zaufania -podstawy aktywnego współdziałania uczniów i nauczycieli,

g)    buduje życzliwą atmosferę w zespołach klasowych, funkcjonujących na
wzór wspólnoty rodzinnej, która zachęca do pełnego angażowania się w
sprawy klasy i Szkoły oraz eliminuje poczucie zagrożenia w wypadku
błędów i niepowodzeń,

h) kształtuje osobowość uczniów tak, by jej przejawami były: dobra praca,

uczciwość,

i) honor, godność własna i szacunek dla godności innych, przekonanie, że

Ojczyźnie służy się najlepiej pracą; naucza stawiania sobie coraz

ambitniejszych celów i coraz wyższych wymagań oraz dopomaga w ich

twórczej, samodzielnej i konsekwentnej realizacji.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości
narodowej, językowej i religijnej poprzez:

a) czynne uczestnictwo w zajęciach m.in. takich przedmiotów jak język, polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

b) czynne uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: wycieczkach i rajdach turystyczno-krajoznawczych, konkursach,

c)korzystanie z zasobów muzealnych, wyjazdów do teatrów i filharmonii, różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych przewidzianych planem pracy Szkoły.

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
poprzez:

a)realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego, psychologa i pedagoga szkolnego,

b) uczestnictwo w różnych formach zajęć pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych organizowanych przez Szkolę zajęciach zespołów wyrównawczych, indywidualnej pracy z uczniem na lekcji, rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, psychologiem i pedagogiem szkolnym,

4.Zadania Szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych,  podczas zajęć pozaszkolnych, oraz w trakcie realizacji przysposobienia do pracy w zawodzie na terenie zakładów pracy,

5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć

obowiązkowych, nadobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych:

-   nauczyciel w świetle obowiązujących przepisów ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć lekcyjnych,

-   plan zajęć obowiązkowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodność zajęć w każdym dniu,

-   Szkoła organizuje zajęcia zastępcze w wypadku nieobecności nauczyciela,

-   Szkoła zapewnia pełną opiekę wychowawczą w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ustalonych harmonogramem,

-   wszyscy uczniowie szkoły są zapoznawani z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w czasie zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego egzekwowania ww. postanowień.

 

6.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym.

7.Szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich wg następujących zasad:

 

a)       harmonogram dyżurów nauczycielskich rokrocznie opracowują (na prośbę i pod nadzorem Dyrektora Szkoły) wyznaczeni nauczyciele w oparciu o tygodniowy plan zajęć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela,

b)       grafik dyżurów nauczycielskich oparty jest na zasadzie zmianowości, a ilość zmian dyżurów dostosowana jest do potrzeb organizacyjnych Szkoły,

c)       nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego regulaminu, który podany jest do ich wiadomości i przestrzegania; regulamin określa obowiązki, uprawnienia, sposoby pełnienia dyżuru i zakres odpowiedzialności,

d) w wypadku nieobecności nauczyciela w szkole, jego obowiązki dyżurnego przejmuje nauczyciel pełniący zastępstwo,

e) dyżurami nauczycielskimi są objęte wszystkie rejony szkoły, w których uczniowie przebywają podczas przerw,

f) przewiduje się możliwość zwolnienia nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżuru w przypadku:

-   ciąży / zgodnie z przepisami KP /,

-   konieczności wykonania innych zadań przydzielonych (np. protokolant R.P.),

g) grafik dyżurów nauczycielskich jest podany do wiadomości uczniom,

h) dyżury nauczycielskie podlegają kontroli i lustracji Dyrektora.

8. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami: z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, a także nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, poprzez:

a)       indywidualną pracę z uczniami na zajęciach i lekcjach,

b)    kierowanie i współudział pedagoga szkolnego i wychowawcy w/na badania do poradni pedagogiczno-psychologicznej,

c)       kierowanie na zajęcia:

 

-   w zespołach wyrównawczych,

-   reedukacyjne,

d) ścisłe / indywidualne kontakty wychowawcy klas z rodzicami uczniów, e) kwalifikowanie uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej

ROZDZIAŁ IV

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE - ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku. a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Obejmuje dwa semestry, pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek przed feriami zimowymi,

2.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

a)     obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

b)        zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce,

3.Godzina lekcyjna trwa 40 minut.

4.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

5.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej w zasadzie jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

6.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały rok nauczania.

7.Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzy, bądź powierzył zadania wychowawcy.

8.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

9.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.6, można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

 

10.Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

11.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym przedstawia Dyrektor na Radzie Pedagogicznej.

12.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy między Szkołą a uczelnią oraz po uprzednim wyrażeniu na nie zgody przez nauczyciela prowadzącego / kierownika praktyk/.

13.Organy wewnętrzne Szkoły zobowiązane są do współdziałania z zachowaniem prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty.

14.Organy wewnętrzne Szkoły przekazują Dyrektorowi w formie pisemnej treść wniosków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów.

15.Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym adresatom celem rozpatrzenia.

16.Organ (adresat), który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej odpowiedzi z informacją o zajętym stanowisku.

17.Spory między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

I.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:

1.Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów - nie może opuścić zespołu uczniowskiego, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił Dyrektorowi swojej nieobecności.

2.Formalny podział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego organizacji szkoły przedstawione Radzie Pedagogicznej

3.Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy Szkoły.

4.Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Szkoły.

5.Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

6.Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia.

7.Nauczyciel ma obowiązek bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie ich traktować. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz stosowne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

8. Ma obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej miedzy innymi przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę.

9. Informuje uczniów, rodziców, wychowawcę klasy, Dyrektora i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.

10.Prowadzi prawidłowo całą dokumentację pedagogiczną przedmiotu

11.Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

12.Decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów. Decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów.

13.Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

14.Odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły i Kuratorem Oświaty za poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa.

15.Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

16.Odpowiada służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za rażące uchybienia w pracy, które doprowadziły do wypadku wśród uczniów lub zniszczenia mienia Szkoły.

17.Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

18.Do kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli wychowawców, którzy powinni współpracować z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, innymi pracownikami oraz rodzicami.

19.Nauczyciel-wychowawca i psycholog sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami.

20.Szkoła zatrudnia pedagoga, który współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz służy pomocą wychowawcom klas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

 

1.Organ prowadzący Szkołę zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego oraz określa w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych i następnych,

2.Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)świadectwa ukończenia klasy niższej w Szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez Szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,

c) świadectwa/zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

3.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej Szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego.

4.Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

5.Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału / grupy w tej samej Szkole, uczeń może:

 

a)uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

b)kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej Szkole,

c)uczęszczać do klasy z danym językiem w innej Szkole.

 

6.Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej Szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszcza, a w przypadku, gdy Dyrektor nie może zapewnić specjalisty danego przedmiotu - przez organ prowadzący Szkołę.

7.Szkoła przyjmuje uczniów do klas I – III gimnazjum w tym przysposabiających do zawodu bez względu na miejsce zamieszkania, którzy:

a) posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

b) posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,

c)    mają ukończone 13 lat

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1. Uczeń ma prawo:

a)do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

b)jawnie wyrażać opinie dotyczące życia Szkoły oraz uzyskać wyjaśnienia i odpowiedzi,

c)uczestniczenia w organizowaniu życia Szkoły w ramach samorządu szkolnego i innych organizacji działających na terenie szkoły,

d)zgłaszać propozycje składu osobowego rady uczniów w porozumiewaniu z samorządem klasowym i wychowawcą klasy

e)przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

f)uczestniczenia w kołach zainteresowań, korzystać bezpłatnie z pomieszczeń Szkoły, urządzeń i wyposażenia pod nadzorem i opieką nauczyciela,

g)reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

h) do jawnej i bieżącej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania w Szkole,

i) do uzyskania szczegółowych informacji z wyprzedzenia 7 dni o terminie i zakresie pisanych sprawdzianów umiejętności (w tygodniu mogą się odbywać dwa sprawdziany) oraz zwrot ocenionych prac najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty napisania),

j) poznać na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania, a na miesiąc przed – wiedzieć o stopniu niedostatecznym,

k) odwołać się do wystawionej oceny bezpośrednio do nauczyciela lub pisemnie złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o egzamin sprawdzający – nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze,

l) do odpoczynku w przerwach między lekcjami,

ł) przekazania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielowi swoich problemów osobistych i oczekiwania od nich pomocy,

m) uczestniczenie w wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych na ogólnie przyjętych w Szkole zasadach,

n) zgodnie z życzeniami rodziców może uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki oraz zajęciach "Wychowania do życia w rodzinie",

o) absolwent Szkoły ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Uczeń ma obowiązek:

a)punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecności lub najbliższej godzinie wychowawczej dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie,

b)pilnie i systematycznie uczyć się oraz pogłębiać swoje wiadomości,

c)zachowywać podczas zajęć szkolnych ciszę w sali lekcyjnej i na korytarzu,

d)szanować i dbać o zeszyty, przybory, książki, sprzęt i pomoce naukowe oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem,

e)stosować do wymogów Szkoły, dotyczących stroju uczniowskiego: galowego-biała bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,

f)dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,

g)dbać o piękno mowy ojczystej,

h) przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole, poza nią, być uprzejmym, uczciwym, prawdomównym i rzetelnie wywiązywać się ze wszystkich zadań,

i) okazywać szacunek rodzicom (opiekunom), nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, osobom dorosłym i kolegom,

 j) być koleżeńskim i uczynnym, otaczać opieką młodszych kolegów, stawać w obronie krzywdzonych, przeciwstawiać się wszystkim przejawom wulgarności i brutalności,

k) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, lub rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uchwałom samorządu szkolnego i klasowego,

I) szanować pracę własną, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

ł) troszczyć się o mienie Szkoły, jej estetyczny wygląd, dbać o porządek w Szkole oraz jej otoczeniu, chronić przyrodę,

m) naprawić lub odkupić zniszczony umyślnie sprzęt z wyposażenia Szkoły,

n) czynnie uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez Samorząd Szkolny i klasowy,

o) dbać o zdrowie własne i kolegów, przestrzegać zasad czystości i higieny osobistej oraz korzystać w sposób właściwy z urządzeń sanitarno-higienicznych,

p) nie palić tytoniu, nie używać środków szkodliwych dla zdrowia,

r) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zachować się zgodnie z zasadami kultury współżycia,

s) dbania o schludny wygląd oraz noszenia do szkoły jednolitego stroju, którego wzór określa Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Nagrody:

Uczeń otrzymuje nagrody za:

-   rzetelną i sumienną naukę,

-   wzorową postawę,

-   udział w pracach samorządu szkolnego i innych organizacjach działających na terenie Szkoły,

-   udział w pracach samorządu szkolnego i innych organizacjach działających na terenie Szkoły,

-   osiągnięcia w konkursach, zawodach i przeglądach,

O każdej nagrodzie powiadamiani są rodzice ucznia. Nagrody mogą mieć także formę rzeczową.

4. Kary:

Uczeń za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może otrzymać następujące

kary:

-   upomnienie przez wychowawcę klasy.

-   upomnienie przez Dyrektora Szkoły,

-   nagana udzielona w obecności rodziców,

-  przeniesienie do szkoły w której obwodzie zamieszkuje

-   wystąpienie do sądu rodzinnego.

5. Uczniowie znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z sytuacji rodzinnej na wniosek wychowawcy pedagoga, psychologa mogą otrzymać pomoc materialną. Decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Tablice i stemple powinny zawierać nazwę Szkoły.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy.