Młodzieżowe
Gimnazjum
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

STATUT

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ „TOKARNIA"

§1

NAZWA SZKOŁY

1. Nazwa: Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Tokarnia"

2. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwanej dalej szkołą jest Środowiskowy Ochotniczy Hufiec Pracy 11-23 w Słupsku.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Wojciech Soroka.

4.Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Tokarnia” kształci młodzież w cyklu trzyletnim w zawodach:

 

a) sprzedawca 522301,

b) lakiernik 713201,

c) kucharz 512001,

d) fryzjer 514101,

e) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905,

f) blacharz samochodowy 721306,

g) mechanik pojazdów samochodowych 723103,

h) cukiernik 751201,

i) piekarz 751204,

j) stolarz 752205,

k) krawiec 753105,

l) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616.

 

5.Statut Szkoły dopuszcza możliwość tworzenia za zgodą organu prowadzącego nowych
kierunków w zależności od potrzeb środowiska lokalnego, zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

§2

KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

1. Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia i wychowania regulują:

 a)Statut szkoły,

 b)Akty prawne Ministra Edukacji Narodowej,

 c)Szkolne Plany Nauczania,

d) Szkolny Program Wychowawczo- profilaktyczny,

e)Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

2. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom:

a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie dalszego kształcenia,

b) przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy,

c) poznawanie zasad rozwoju osobowego z uwzględnieniem kompetencji społecznych.

3. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych w prawie oświatowym.

4. W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwojowe, predyspozycje i zainteresowania uczniów.

5. Szkoła zapewnia pomoc indywidualną uczniom i rodzicom w sytuacjach wymagających porady, wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej

6. Szkoła przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współdziała z kadrą pedagogiczną  11-23 Środowiskowego Hufca Pracy w Słupsku, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, wydziałem prewencji i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor,

b) Dyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych,

c) Rada Pedagogiczna,

d) Rada Rodziców,

e) Samorząd Uczniowski.

2. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika kształcenia praktycznego.

3. Dyrektora ds. dydaktycznych i kierownika kształcenia praktycznego powołuje dyrektor.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

5. Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 7.

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale i organizacja nauczania mogą ulec zmianie.

7. W ramach realizacji szkolnych planów nauczania dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów na zajęciach edukacyjnych.

8. Do kompetencji dyrektora należą w szczególności:

 

 

a)  kierują działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) dysponuje środkami finansowymi szkoły- dotacja z jednostki samorządu terytorialnego i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje działalność finansową szkoły,

c) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,

d) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

e) współdziała z 11-23 Środowiskowym Hufcem Pracy, zakładami pracy, Izbą Rzemiosł w organizacji zajęć praktycznych uczniów,

f) dyrektor jest kierownikiem zakłady pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

• przyznawania nagród, premii oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

• występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, premii i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

g) dyrektor szkoły ustala zawody, w których kształci szkoła.

h) wykonuje inne czynności wynikające z prawa oświatowego.

9. Do kompetencji dyrektora ds. dydaktyczno- wychowawczych należą w szczególności:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

d) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

e) dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki,

f) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z kadrą pedagogiczną 11-23 Środowiskowego Hufca Pracy, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,

g) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

h) wykonuje inne czynności wynikające z pracy szkoły i przepisów prawa oświatowego.

10. Do kompetencji kierownika kształcenia praktycznego należy w szczególności:

a) opracowanie planu zajęć praktycznych,

b) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów,

c) nadzorowanie podpisywania umów o pracę dla młodocianych pracowników,

d) nadzorowanie przebiegu zajęć praktycznych,

e) reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników,

f) udzielenie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami,

g) organizowanie kursu dokształcającego I , II i III stopnia w ramach Ośrodka  Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zgodnie z jego statutem,

h) odpowiedzialność za organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

i) wykonuje inne czynności wynikające z prawa oświatowego.

11. W szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

12. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub jej części mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele innych organów szkoły, których obecność zdaniem przewodniczącego Rady Pedagogicznej jest uzasadniona, a także kadra pedagogiczna 11-23 Środowiskowego Hufca Pracy.

13. Posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala i przewodniczy im dyrektor ds. dydaktyczno- wychowawczych.

14. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

15. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z zasadami     Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
prowadzanych w szkole.

16. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

b) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c) propozycje dyrektora ds. dydaktyczno- wychowawczych w sprawach przydziału nauczycielom zajęć i prac stałych oraz dodatkowych,

d) organizację zajęć praktycznych i kursów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych przygotowanych przez kierownika kształcenia praktycznego.

17. Rada Pedagogiczna po uzgodnieniu z innymi organami szkoły może wnioskować o dokonanie zmian w niniejszym Statucie.

18. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin pracy.

19. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

20. Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw i obowiązków uczniów.

21. Szczegółowe zasady działalności samorządowej określa zatwierdzony przez dyrektora regulamin Samorządu Uczniowskiego i Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

22. W szkole działa Rada Rodziców Zasadniczej Szkoły Zawodowej „TOKARNIA”.

23. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

23.Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa regulamin uzgodniony z dyrektorem szkoły.

§4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oparciu o obowiązujące programy wynikające z podstawy programowej oraz szkolnych planów nauczania.

2. Zajęcia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych mogą być organizowane w formie kursowej zgodnie z prawem oświatowym.

3. Nauka w szkole organizowana jest w cyklu trzyletnim.

4. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.

5. Zajęcia edukacyjne realizowane są w salach lekcyjnych i zakładach pracy.

6. Godzina lekcyjna trwa 40 minut.

7. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

8. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, odbywająca się zgodnie z zasadami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

9. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z ustaleniami Pomorskiego Kuratora Oświaty.

10. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły

11. Absolwentom, którzy ukończyli szkołę wydawane są dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa „ TOKARNIA” używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami:

 

 

13. Tablica i pieczęć Zasadniczej Szkoły Zawodowej „ TOKARNIA” zawiera nazwę szkoły.

14. Zasadnicza Szkoła Zawodowa „ TOKARNIA”  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

15. Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej „TOKARNIA”  odbywa się zgodnie ze specyfiką danego zawodu w oparciu o odrębne przepisy w ścisłym współdziałaniu z 11-23 Środowiskowym Hufcem Pracy i Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

„ TOKARNIA”

16. Zajęcia w ramach kształcenia praktycznego realizowane są na podstawie umów o pracę z młodocianym pracownikiem a pracodawcą.

17. Statut przewiduje możliwość realizacji zajęć w ramach danego zawodu na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie porozumienia, umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

18. Zajęcia w ramach kształcenia praktycznego realizowane są w zakładach pracy zgodnie z zawartą umową z 11-23 Środowiskowym Hufcem Pracy.

19. Statut szkoły przewiduje możliwość organizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych w porozumieniu z organem prowadzącym we współpracy z odpowiednim urzędem pracy i innymi placówkami wspierającymi szkołę w celu zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie.

§5

ZADANIA NAUCZYCIELI

1. W koncepcji pracy szkoły nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie są wymiarami pracy każdego nauczyciela.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich wzajemna korelacja.

3. Nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania wszelkich zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego zleconych przez dyrektora.

5. Nauczyciel w szczególności odpowiedzialny jest za:

a) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece,

b) prawidłowy przebieg zajęć edukacyjnych (w oparciu o obowiązujące programy i szkolne plany nauczania)

c) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie warsztatu pracy,

d) rozwijanie zdolności, predyspozycji i zainteresowań uczniów,

e) kształtowanie właściwych postaw i cech osobowości uczniów,

f) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich uczniów zgodnie z zasadami       Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenia,

g) eliminowanie niepowodzeń szkolnych w oparciu o analizę potrzeb i możliwości ucznia,
h) właściwą realizację zadań szczegółowych zawartych w koncepcji programowej Szkolnego

programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

6. Pomoc nauczycielom początkującym odbywa się na zasadach regulowanych przez odrębne
przepisy.

§6

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca uczący w danym oddziale, wyznaczony przez dyrektora.  

2. Celem pracy wychowawcy-opiekuna klasy jest wspomaganie uczniów w rozwoju poznawczym i emocjonalnym.

3. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Priorytety działalności wychowawcy zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym z uwzględnieniem wieku uczniów i ich potrzeb rozwojowych.

 

Zmiana wychowawcy może nastąpić w wyniku:

a) rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem będącym wychowawcą,

b) czasowej nieobecności wychowawcy,

c) innych szczególnie uzasadnionych przypadków.

 

Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Klasowy Program Wychowania w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego.

5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje szczegółową tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniając propozycje rodziców i specyficzne potrzeby klasy.

6. Dokonuje półrocznej i rocznej oceny zachowania z uwzględnieniem zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

7. Zadania szczegółowe wychowawca realizuje przy aktywnym współudziale kadry pedagogicznej 11-23 Środowiskowego Hufca Pracy oraz rodziców poprzez:

a) organizację klasowych spotkań z rodzicami zgodnie z zasadami zawartymi w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

b) systematyczne kontakty z rodzicami w sytuacjach problemowych, odnotowywane w dzienniku lekcyjnym oraz codzienne kontakty z wychowawcami 11-23 Środowiskowego Hufca Pracy.

c) organizację spotkań zainteresowanych rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie,

d) rzetelne informowanie uczniów i rodziców o możliwościach uzyskania dodatkowej pomocy na terenie szkoły lub w innych instytucjach powołanych do niesienia pomocy.

8.    Wychowawca w swojej działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej korzysta z pomocy dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, psychologa, pedagoga kadry pedagogicznej 11-23 Środowiskowego Hufca Pracy oraz placówek powołanych do niesienia
pomocy metodycznej.

§7

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

1.. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się:

a) ukończeniem gimnazjum,

b) odpowiednim stanem zdrowia, poświadczonym przez lekarza, adekwatnym do wymagań szkoły,

2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy oświatowe dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły, respektując odpowiednie akty prawne.

4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

5. Szkoła przygotowuje corocznie informacje na temat rekrutacji w porozumieniu z 11-23 Środowiskowym Hufcem Pracy przed rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym.

6. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

 

a) podanie o przyjęcie do szkoły,

b) świadectwo zdrowia.

c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,

d) świadectwo ukończenia gimnazjum,

e) inne dokumenty (np. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub placówki opiekuńczo- wychowawczej).

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana kierunku kształcenia w trakcie nauki za zgodą dyrektora szkoły.

§8

PRAWA UCZNIÓW

Uczeń ma prawo do:

1.  Procesu kształcenia zgodnego z wymogami higieny pracy umysłowej.

 1. Opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowania godności własnej.
 2. Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących wyznania, jeżeli nie narusza to praw innych osób.
 3. Rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji oraz korzystania z wyposażenia szkoły w celu ich pogłębienia.
 4. Prezentowania swoich umiejętności i zdolności w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych formach współzawodnictwa.
 5. Rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny umotywowanej przez nauczyciela na wniosek ucznia lub rodzica.
 6. Pomocy dydaktycznej w przypadku trudności w nauce.
 7. Poradnictwa i opieki psychologicznej, pedagogicznej w przypadku trudności emocjonalnych i problemów osobistych.
 8. Aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność w organizacjach młodzieżowych, kołach, klubach i sekcjach prowadzonych przez 11-23 Środowiskowy Hufiec Pracy oraz samorząd uczniowski.
 9. Składania egzaminów zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
  1. Złożenia skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku nieprzestrzegania jego praw.
  2. Odwołanie się od decyzji Dyrektora Szkoły do Pomorskiego Kuratora Oświaty będącego organem nadzorującym pracę szkoły.

 

§9

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma obowiązek:

1.  Zapoznać się z postanowieniami Statutu Szkoły i przestrzegać jego ustaleń.

 1. Systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, pracować nad pogłębieniem wiedzy i własnym rozwojem.
 2. Przestrzegać zarządzeń Dyrektora Szkoły i uchwał Rady Pedagogicznej.
 3. Dbać o własne zdrowie i życie. Nie używać środków szkodliwych dla zdrowia typu nikotyna, alkohol, narkotyki:

(wyżej wymienione środki jak również przedmioty typu: noże, broń, będą odbierane z równoczesnym podjęciem działań interwencyjnych o charakterze dyscyplinarnym)

 1. Do wszystkich pracowników szkoły odnosić się z szacunkiem.
 2. Dbać o sprzęt i mienie szkoły oraz estetyczny wygląd otoczenia (za zniszczony sprzęt i mienie szkoły odpowiadają finansowo rodzice ucznia).
 3. Usprawiedliwiać na bieżąco godziny opuszczone.

 

§10

NAGRODY I KARY STOSOWANE W SZKOLE

1. Uczeń szczególnie wyróżniający się może otrzymać nagrodę w formie;

a) pochwały udzielonej przez wychowawcę lub innego nauczyciela (z. adnotacją w dzienniku lekcyjnym),

b) wyróżnienia na forum społeczności szkolnej udzielonego przez Dyrektora Szkoły (np. podczas apelu lub uroczystości szkolnej),

c) listu gratulacyjnego do rodziców,

d) nagrody rzeczowej.

2. Uczeń nie przestrzegający postanowień Statutu Szkoły może otrzymać karę w formie:

a) upomnienia wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym),

b) upomnienia Dyrektora Szkoły,

c) zawieszenia w prawach ucznia z jednoczesnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),

d) przeniesienia do innej klasy,

e) nagany z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów w przypadku braku poprawy,

f) skreślenia z listy uczniów

3. Skreślenia z listy uczniów podlega uczeń, który rażąco łamie postanowienia Statutu Szkoły:

a) zachowuje się niewłaściwie mimo otrzymania nagany z ostrzeżeniem,

b) używa środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki),

c) bierze udział w rozprowadzaniu narkotyków,

d) stosuje wobec innych przemoc fizyczną (agresja, bicie),

e) stosuje wobec innych przemoc psychiczną (zastraszanie, poniżanie, wymuszanie pieniędzy)

f) kradnie lub poprzez inne zachowanie stanowi zagrożenie dla pozostałych członków społeczności szkolnej,

g) uwłacza godności nauczyciela lub pracowników administracji i obsługi.

4.  Uczeń może odwołać się od zastosowanej kary do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§11

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką.

2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych.

3. Dyżury szkolne pełnią wszyscy nauczyciele.

4. Przydziałem dyżurów, zakresem zadań oraz kontrolą nad ich wykonaniem zajmuje się dyrektor ds. dydaktyczno- wychowawczych.

5. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący te zajęcia i on odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za ich właściwy przebieg.

6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, a także na wycieczkach sprawują organizatorzy zajęć i wycieczek ( obowiązują karty wycieczek).

7.  Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna lub na

pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność za jego

bezpieczeństwo.

8.Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich aktach prawnych.

 

 

 

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Tekst niniejszego Statutu może być zmieniony. Do uchwalenia wniosku w sprawie zmian wymagana jest obecność ponad połowy członków Rady Pedagogicznej i głosowanie za zmianą 2/3 obecnych. Zmiany tekstu Statutu zostają przedstawione do akceptacji odnośnym władzom.